Vấu hãm đầu biên chốt cánh phụ có thể điều chỉnh V2