Bản lề cánh cửa xếp trượt (loại không điều chỉnh)​