Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro có lõi khóa

Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro có lõi khóa